Lựa chọn thực phẩm trước cổng trường

Ngày 08/04/2021

- Để đảm bảo việc lựa chọn thực phẩm trước cổng trường an toàn các em học sinh hãy xem đoạn phim hướng dẫn sau:

+ Nháy chuột vào liên kết sau đây để xem:

https://drive.google.com/file/d/1RpZ-NnNVbeB-LBhud2eeyWKFwupkQs2r/view?usp=sharing

Đoàn trường