Kế hoạch và danh sách học sinh thi Hội trạng nguyên Tiếng việt

Ngày 07/04/2021

Danh sách học sinh dự kỳ thi Hội trạng nguyên Tiếng Việt trường TH Phan Thanh:

- Kế hoạch thi các em xem chi tiết bằng cách nháy chuột vào liên kết sau đây:

https://trangnguyen.edu.vn/huong-dan-thi-hoi-cap-tinh-trang-nguyen-tieng-viet-nam-hoc-2020-2021-nd606d2b8191ab64bdca5719a7.html

Văn phòng trường