Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trường

1. Cán bộ quản lý:

1.1. Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng: Nguyễn Lê Uyên

Điện thoại: 0915.811.357

1.2. Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Thu Giang

Điện thoại: 0903.657454

2. Chủ tịch Công đoàn: Vũ Thị Thu Giang

Điện thoại: 0903.657454

3. Trưởng ban Thanh tra nhân dân: Huỳnh Huấn

4. GV TPT đội: Huỳnh Tuấn Dương

5. Bí thư Chi Đoàn: Phạm Thị Ánh Tuyết

6. Các Tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng tổ 1+2: Phan Thị Thùy Khanh
- Tổ trưởng tổ 3: Lê Thị Hòa
- Tổ trưởng tổ 4+5: Trần Thị Ánh
- Tổ trưởng tổ Bộ môn: Nguyễn Minh Tuấn
- Tổ trưởng tổ Văn Phòng: Nguyễn Song Minh Anh


7. Giáo viên:

- Nguyễn Thị Hà
- Phan Thị Thuỳ Khanh
- Đinh Thị Quỳnh Lê
- Nguyễn Thị Hoàng Oanh
- Lê Thị Nhân
- Trịnh Thúy Hoa
- Phạm Thị Ánh Tuyết
- Phan Thị Thu Hạnh
- Lê Thị Phương Uyên
- Đỗ Thị Thu Hồng
- Lê Thị Hoà
- Nguyễn Thị Liễu
- Ngô Thị Lệ Hồng
- Trương Thị Quỳnh Như
- Tiêu Thị Uyên Châu
- Hoàng Thị Hà
- Trần Thị Quỳnh Anh
- Mai Thị Luận
- Ngô Thị Thu Trang
- Đức Thị Thanh Châu
- Trần Thị Ánh
- Huỳnh Huấn
- Phan Thị Chiến
- Nguyễn Thị Hồng
- Phạm Thị Hoài
- Nguyễn Thị Tùng
- Lê Lê Ngọc
- Nguyễn Hồ Thảo Nguyên
- Trần Thị Hà
- Hoàng Thị Cẩm Đông
- Nguyễn Mai Diễm
- Trần Thị Minh Hải
- Nguyễn Thị Lan Hường
- Nguyễn Minh Tuấn
- Huỳnh Minh Tuấn

- Nguyễn Thị Lệ Trang

8. Nhân viên:

- Nguyễn Song Minh Anh (Nha học đường)
- Nguyễn Thị Bích Dung (Văn thư - Giáo vụ)
- Lê Minh Thạch (Kế toán)
- Huỳnh Thị An
- Vũ Ngọc Minh
- Phạm Xuân Thưởng
- Trần Thị Mỹ Phúc(Thư viện - Thiết bị)